Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là một nội dung quan trọng của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này và đạt được những kết quả tích cực.