Theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định những đối tượng sau được trang bị vũ khí quân dụng