Ngày 29/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.