Ngày 28/12, Chính phủ đã ban hành nghị định số 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương.