Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Quan đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020. Qua đó, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.