Ông Lê Việt Trường - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho rằng cần cân nhắc khi giữ lại quy định này bởi theo thực tiễn thì quan niệm sản xuất, công tác theo truyền thống đã có nhiều thay đổi, đặc biệt trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Nhiều dân quân tự vệ thường trực từ 1 đến 2 năm, bằng thời gian với người đi nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn coi là không thoát ly lao động sản xuất là chưa phù hợp, chế độ chính sách chưa tương xứng với thời gian làm nhiệm vụ.