Điều kiện để xem xét, bổ nhiệm chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã