Hiện tại thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) là 24 tháng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về thì người tham gia được hưởng nhiều quyền lợi.