UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định giao chỉ tiêu gọi 3.500 công dân nhập ngũ năm 2019. Thời gian tổ chức giao, nhận công dân nhập ngũ vào sáng 20-2-2019. Thành phố giao Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô quyết định cụ thể số lượng công dân nhập ngũ của từng địa phương, giao cho từng đơn vị quân đội nhận quân.