Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự có nêu rõ các tiêu chuẩn sức khỏe