Sau 3 năm triển khai tuần tra đêm 8394, hiệu quả từ mô hình đặc biệt này đã thực sự đáp ứng lòng mong đợi của chính quyền và nhân dân toàn thành phố.