Các hành vi bị cấm trong luật Dân quân tự vệ có 6 nội dung chính .