Ngày 22 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết một năm xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ban CHQS đơn vị tự vệ các cơ quan, tổ chức và chốt chiến đấu dân quân thường trực trên biên giới.