Đồng chí Nguyễn Hoài Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được đào tạo cơ bản qua lớp Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, trên cương vị, chức trách được giao anh đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường trọng điểm của quận 1.