Bảo vệ bí mật quân sự là một nội dung cơ bản của công tác bảo vệ an ninh Quân đội, có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của toàn quân, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Trong tình hình hiện nay, công tác bảo vệ bí mật quân sự càng phải được cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm.