Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là cán bộ chủ chốt xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi hoạt động. Qua đó, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.