Lễ kết nạp đảng viên mới chi bộ quản lý học viên trường Quân Sự Địa Phương tỉnh Gia Lai