Trong thư, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gửi lời biểu dương, khen ngợi những thành tích mà các học viện, nhà trường và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội đã đạt được trong năm học 2017-2018. Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trân trọng gửi lời cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, của nhân dân và chính quyền các địa phương trong cả nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của quân đội.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ GD&ĐT trong những năm tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; các học viện, nhà trường quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về GD&ĐT trong quân đội giai đoạn 2016-2020; tập trung đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông, sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo; phát huy, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong dạy và học; triển khai thực hiện tốt mô hình "Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4"; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và chất lượng ngày càng cao; góp phần đưa sự nghiệp GD&ĐT của quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...
Cùng với đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, khả năng tư duy, tay nghề sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng vào giảng dạy nhằm khơi dậy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng tự học, tự rèn và năng lực hoạt động thực tiễn cho người học, lấy người học làm trung tâm; nâng cao chất lượng giảng dạy và học ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế...
LÊ LONG KHÁNH
Báo qdnd.vn