Tỉnh Bình Dương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Diễn tập nhằm quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.