Những năm qua cùng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương không ngừng được đổi mới, phát triển đồng đều, toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, tạo ra phong trào hành động cách mạng sôi nổi của quần chúng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.