Đối với thành phố Bắc Ninh, năm 2018 có ba đơn vị là phường Kinh Bắc, Tiền An và Vệ An được giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Để bảo đảm thành công và nâng cao chất lượng công tác diễn tập, Thành ủy Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 3-1-2018, UBND thành phố ban hành Kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và diễn tập chiến đấu phòng thủ nói riêng.