Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong LLVT tỉnh Bắc Ninh đã được triển khai rộng khắp. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đảng đã bám sát tình hình, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, tình hình thực tế địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.