Đoàn kiểm tra động viên lực lượng dân quân tỉnh Gia Lai thực hiện nội dung bắn súng.
Qua nghe đại diện lãnh đạo tỉnh Gia Lai báo cáo và kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị cơ sở về kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQPAN), bắn súng, điều lệnh, hệ thống văn kiện QP, QSĐP… Đoàn công tác Bộ Quốc phòng nhận thấy, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QP, QSĐP; quan tâm bồi dưỡng KTQPAN cho các đối tượng theo quy định; đầu tư xây dựng phát triển kinh tế-xã hội gắn với QPAN trong khu vực phòng thủ của tỉnh; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện, diễn tập và công tác sẵn SSCĐ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định; công tác chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công được triển khai chặt chẽ, chất lượng. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Kết luận sơ bộ kiểm tra, thay mặt Đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác QP, QSĐP của tỉnh Gia Lai thời gian qua. Cùng với chỉ ra những ưu điểm, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP, đồng chí trưởng đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh thời gian tới tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác QP, QSĐP. Trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 152/NĐ-CP, Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QPAN, xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền, vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể và LLVT. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với nhiệm vụ QP, QS; giải quyết các chế độ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.
Tin, ảnh: BÌNH AN
Theo báo qdnd.vn